MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, dnia 13 grudnia 2016 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 20 grudnia 2016 r. godz. 10:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

2.       Sprawozdanie wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

3.       Odpowiedzi na interpelacje.

4.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.

5.       Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim", realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

6.       Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

7.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2017 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

8.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2017 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski