MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2016-12-21

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 29 grudnia 2016r. godz. 10:00.

 

Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, ul. Kościelna 2.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025.

7.       Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

8.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.

9.       Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Opatówek.

10.   Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społeczno użyteczną na rok 2017.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie przez okres 3 lat w trybie bezprzetargowym zewnętrznej powierzchni zbiornika wieży ciśnień położonego na działce o nr ewidencyjnym 689/6 znajdującej się w Opatówku przy ul. Zdrojowej 2.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski