MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski - Ochrona Środowiska


OCHRONA ŚRODOWISKA
(składanie wniosków: pok. 3, parter)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (osoby fizyczne)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (osoby prawne)

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Opatówek na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatówek

Regulamin określający zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Opatówek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatówek

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o pierwsze zaświadczenie dotyczące kotłowni

Wniosek o kolejne zaświadczenie dotyczące kotłowni

Formularz informacyjno - statystyczny dot. inwentaryzacji azbestu

Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Opatówek

Wniosek o odbiór i utylizację wyrobów azbestowych