MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Opatówek: przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rożdżały
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Opatówek, do kontaktów: Krzysztof Matusiak, Beata Berezowska, ul. Plac  Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017, e-mail: przetargi@opatowek.pl.
    Adresy internetowe
    Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.bip.opatowek.pl
    Adres profilu nabywcy (URL):
    Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
    Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
    Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
    2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.
    Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1)    Opis
    1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rożdżały.
    1.2)  Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
            Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Rożdżały, gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie..
    1.3)  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
    1.4)  Informacje na temat umowy ramowej:
            Czas trwania umowy ramowej:
            Wartość umowy ramowej:
            Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
    1.5)  Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni z pospółki kamienno-żwirowej na nawierzchnię asfaltową od km. 0+000 do km. 1+400 drogi gminnej w miejscowości Rożdżały, gmina Opatówek, powiat kaliski.
    1.6)  Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: warunki określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
    1.7)  Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.24.
    1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
    1.9)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
    2)     Wielkość lub zakres zamówienia
            Całkowita wielkość lub zakres: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rożdżały o długości 1400 m. Dolna podbudowa z tłucznia kamiennego twardego o gr. 15 cm i szer. 4,5 m Górna podbudowa z tłucznia kamiennego + kliniec o gr. 5 cm i szer. 4,5 m Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR1-KR2 o gr. 4 cm i szer. 4 m.
    3)    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Pożądany; okres w dniach: 45

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 III.1)    Warunki dotyczące zamówienia
            Informacja na temat wadium: 5.000,00 zł. słownie: pięć tysięcy złotych
    2)     Warunki udziału
            Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
            Opis warunków udziału w postępowaniu: określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
            Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1)   Tryb udzielenia zamówienia
    1.1)  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
    1.2)   Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
    2)      Kryteria oceny ofert
    2.1)   Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
    2.2)   Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
    3)      Informacje administracyjne
    3.1)   Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
             Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl.
             Opłata:
             Warunki i sposób płatności: SIWZ dostępna w siedzibie zamawiającego pokój nr 7..
    3.2)  Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
    3.3)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2006 godzina 09:45.
    3.4)  Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
    3.5)  Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
    3.6)  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 18.07.2006, godzina 10:00, Urząd Gminy, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14, pokój nr 13..

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 VI.1)   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
    2)     Informacje dodatkowe:
    3)     Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06.06.2006.