MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Urząd Zamówień Publicznych

AL Szucha2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

 

FORMULARZ ZP-303

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Publikacja obowiązkowa

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

 

Nazwa:

Gmina Opatówek

 

Adres pocztowy:

ul. Plac Wolności 14

Miejscowość:                Kod pocztowy:              Województwo:

Opatówek                     62-860                          wielkopolskie

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:     Telefon:

Krzysztof Matusiak, Beata Berezowska                         (0-62) 76-18-080, 76-18-454

E-mail:                                                                        Fax:

przetargi@opatowek.pl                                                 (0-62) 76-18-017

 

Adresy internetowe

Ogólny adres zamawiającego (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmioty działalności: Ogólne usługi publiczne

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie

 

CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?: Tak

 

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 146 poz. 30699 z dnia 12/06/2006

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 100264.30 EUR

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rożdżały.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

 

(a) Roboty budowlane

Wykonanie

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:

Rożdżały, gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

 

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

Przebudowa nawierzchni z pospółki kamienno - żwirowej na nawierzchnię asfaltową od km.0+000 do km. 1+400 drogi gminnej w miejscowości Rożdżały, gmina Opatówek, powiat kaliski.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownictwo główne       Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot         45.23.31.24-4

Dodatkowe

przedmioty

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ Nr:                   NAZWA

 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2006

 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

 

Nazwa

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowo - Mostowego w Poznaniu.

 

Adres pocztowy

ul. Bystra 7

Miejscowość:                Kod pocztowy:              Kraj / województwo:

Poznań                        60-961                          Polska / wielkopolskie

 

E-mail:                         Telefon:

(0-61) 874-52-62

Adres internetowy:        Fax:

(0-61) 874-52-63

 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

Cena wybranej oferty: 259296.00

Oferta z najniższą ceną: 259296.00

Oferta z najwyższą ceną 266460.00

Waluta PLN

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: Nie

 

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf