MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Gmina Opatówek, z siedzibą:

62-860 Opatówek, Plac Wolności 14

tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, 76-18-080,

fax. (0-62) 76-18-017

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

wymiany pokrycia dachu

wraz z robotami towarzyszącymi

budynku mieszkalnego w Opatówku,

ul. Kościelna 17.

 

Termin realizacji robót: - 31 październik 2006 roku.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Opatówku,
Plac Wolności 14, pokój nr 7 w godz. 800 - 1500.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

1.       Krzysztof Matusiak - tel. (0-62) 76-18-179, 76-18-080, 76-18-453, 76-18-454 wew. 58 - sprawy formalne.

2.       Beata Berezowska - tel. j. w. - sprawy formalne.

3.       Anna Frankowska - tel. j. w. wew. 21 - sprawy merytoryczne.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14, pokój nr 13 w godz. 800-1500. Termin składania ofert upływa dnia 19 lipca 2006 roku o godz. 945. Otwarcie ofert nastąpi dnia
19 lipca 2006 roku o godz. 1000 w pokoju nr 15.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

-          cena (koszt)                             - 100%

 

Zamawiający:

-          nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych,

-          nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

-          nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Adres strony internetowej na której znajduje się SIWZ - www.bip.opatowek.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym
i spełniający niżej podane warunki:

-          wymogi zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-          wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-          Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

-          Stanowisko - kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do kierowania robotami na obiektach budowlanych.