MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Gmina Opatówek, z siedzibą:

62-860 Opatówek, Plac Wolności 14

tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, 76-18-080,

fax. (0-62) 76-18-017

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

przebudowy nawierzchni drogi gminnej

w miejscowości Chełmce, gmina Opatówek

o długości 130 m + 970 m etap I i etap II.

 

Termin realizacji robót: - jeden miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Opatówku,
Plac Wolności 14, pokój nr 7 w godz. 800 - 1500.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

 

1.       Krzysztof Matusiak - tel. (0-62) 76-18-179, 76-18-080, 76-18-453, 76-18-454 wew. 58 - sprawy formalne.

2.       Beata Berezowska - tel. j. w. - sprawy formalne.

3.       Piotr Marczak - tel. j. w. wew. 26 - sprawy merytoryczne.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14, pokój nr 13 w godz. 800-1500. Termin składania ofert upływa dnia 9 sierpnia 2006 roku o godz. 945. Otwarcie ofert nastąpi dnia
9 sierpnia 2006 roku o godz. 10 w pokoju nr 15.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Wymagane wadium: 4.500,00 zł.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

-          cena (koszt)                             - 100%

 

Zamawiający:

-          nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych,

-          nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

-          nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Adres strony internetowej na której znajduje się SIWZ - www.bip.opatowek.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:

-          wymogi zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-          wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-          Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

-          Stanowisko - kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych oraz należeć do Izby Inżynierów Budownictwa.

-          Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat (2001-2005) co najmniej 3 zadania związane z budową lub przebudową dróg (wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej) o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł - każde zadanie, potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte ich wykonanie.