MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 250 z dnia 21.09.2006

 

POZYCJA 49274

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Opatówek: budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w m. Chełmce

 

Publikacja obowiązkowa.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Opatówek, do kontaktów: Krzysztof Matusiak, Beata Berezowska, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017, e-mail: przetargi@opatowek.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.opatowek.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w m. Chełmce.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Gmina Opatówek, miejscowość Chełmce.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sali sportowej z zapleczem. Powierzchnia zabudowy wynosi 662,84 m2. Kubatura 6116,79 m3. Sala o wymiarach 22,55x14,32m. W części zaplecza zaprojektowano 2 sale do zajęć specjalistycznych, 3 szatnie wraz z zespołem sanitariatów, magazyn sprzętu, pomieszczenie dla nauczycieli w-f, pomieszczenie gospodarcze. Na I piętrze w korytarzu przewidziana jest galeria dla widowni. W ramach zamówienia należy wykonać również przyłącze wody, odprowadzanie ścieków sanitarnych, kotłownię gazową, wewnętrzną instalację c.o., wewnętrzną instalację wod-kan., wewnętrzną instalację gazową, wewnetrzną instalację elektryczną, przyłącze energatyczne n/n, zagospodarowanie terenu

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.22.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 31.07.2008

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 25.000,00 zł.

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:

1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca musi udowodnić, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadać wysokość obrotów firmy w roku 2005 - 1.000.000,00 zł. - minimum.

4. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

Stanowisko : kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa,- kierownik robót sanitarnych musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa,

- kierownik robót elektrycznych musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa

5. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat (2001 - 2005), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadanie dotyczące budowy sali sportowej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł. zadanie potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte ich wykonanie.

6. Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie ( spełnia / nie spełnia ), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez wykonawców do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje:

1. Aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznej /załącznik nr 1 do formularza oferty/ wraz z aktualnymi zaświadczeniami:

a/ zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/,

b/ zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c/ informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,lub informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Oświadczenie finansowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 formularza oferty, potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego, lub sprawozdaniem finansowym, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innymi dokumentami określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za ubiegły rok o wysokości obrotów, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres.

5. Wykaz personelu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 Formularza oferty odpowiedzialnego za realizację zamówienia z udokumentowaniem jego kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami).

6. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w realizacji zamówienia w zakresie budowy sali sportowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do formularza oferty wraz z referencjami poprzednich zamawiających.

7. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia /jeśli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców/ na załączniku nr 5 wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości do współpracy.

8. Wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 6.

9. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 7.

10. Dowód wpłacenia/wniesienia wadium jako załącznik nr 8.

11. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jako załącznik nr 9.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl.

Opłata: 366 Waluta PLN.

Warunki i sposób płatności: gotówka w kasie zamawiającego, przelew na konto nr 43840400062004001449640001 BS Ziemi Kaliskiej O/Opatówek..

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2006 godzina 09:45.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 17.10.2006, godzina 10:00, Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, pokój nr 15.

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14.09.2006.