MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

FORMULARZ ZP-303

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Publikacja obowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Gmina Opatówek

 

Adres pocztowy:

ul. Plac Wolności 14

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Opatówek

62-860

wielkopolskie

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Krzysztof Matusiak, Beata Berezowska

062 7618080, 7618454,

E-mail:

Fax:

przetargi@opatowek.pl

062 7618017

 

Adresy internetowe

Ogólny adres zamawiającego (URL):

 

Adres profilu nabywcy (URL):

 


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmioty działalności :
Ogólne usługi publiczne


Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

Nie

CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

Tak

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 250 poz. 49274 z dnia 21/09/2006

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

298861.48 EUR

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Chełmcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług


(a) Roboty budowlane

Wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:

Chełmce, gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

 

(b) Dostawy


Główne miejsce realizacji dostawy:


(c) Usługi

Kategoria usług:

Główne miejsce świadczenia usług:


II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

Budowa sali sportowej z zapleczem. Powierzchnia zabudowy wynosi 662,84 m2. Kubatura 6116,79 m3. Sala o wymiarach 22,55x14,32m. W części zaplecza zaprojektowano 2 sale do zajęć specjalistycznych, 3 szatnie wraz z zespołem sanitariatów, magazyn sprzętu, pomieszczenie dla nauczycieli w-f,pomieszczenie gospodarcze. Na I piętrze w korytarzu przewidziana jest galeria dla widowni. W ramach zamówienia należy wykonać również przyłącze wody, odprowadzenie ścieków sanitarnych, kotłownię gazową, wewnetrzną instalację c.o., wewnętrzną instalację wod-kan., wewnetrzną instalację gazową, wewnętrzną instalację elektryczną, przyłącze energetyczne n/n, zagospodarownie terenu.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)

Glówny przedmiot

45.21.22.22-8

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1

NAZWA Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w m. Chełmce.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

10/11/2006

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa

Zakład Budowlany Józef Tomaszewski

 

Adres pocztowy

Borki 11

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Kramsk

62-511

Polska/wielkopolskie

 

E-mail:

Telefon:

 

/0-63/ 2479128

Adres internetowy:

Fax:

 

/0-63/ 2479128


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    1311703.02

Oferta z najniższą ceną   1311703.02 /Oferta z najwyższą ceną   1455636.06

Waluta PLN


SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:VI.2) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf