MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 270 z dnia 10.10.2006

POZYCJA 52608

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opatówek: świadczenie usług przewozowych

Publikacja obowiązkowa.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, do kontaktów: 1.Arkadiusz Łańduch, 2.Halina Janiak, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 1.062 7618453 wew. 47, 2. tel.jw. wew. 44, fax 062 7618017, e-mail: zeasopatowek@wp.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Gminna Jednostka Organizacyjna; Edukacja.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług przewozowych.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 60.

Główne miejsce świadczenia usług: teren gminy Opatówek.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.31.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Wartość zamówienia powyżej 60 000 euro

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 31.12.2007

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 5 000,00 zł

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:

1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca musi udowodnić, że posiada potencjał kadrowy odpowiedni pod względem kwalifikacji w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

Stanowisko - kierowca - prawo jazdy kat. D minimum trzy osoby.

4. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat (2003 - 2005), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o podobnym charakterze, potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte jego wykonanie.

5. Wykonawca musi udowodnić, że posiada potencjał lub ma zapewniony dostęp (poprzez zawarte umowy dzierżawy, najmu, kupna lub inne) do w pełni sprawnego sprzętu środków gwarantującego terminowe i jakościowo dobre wykonanie zamówienia:

- Autobus minimum 3 szt.

6. Wykonawca musi zapewnić dozór nad dziećmi w trakcie jazdy przez osobę inną niż kierowca

7. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia/nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez wykonawców do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje:

1. Aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznej /załącznik nr 1 do formularza oferty/ wraz z aktualnymi zaświadczeniami:

a/ zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/,

b/ zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c/ informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, lub informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Wykaz personelu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 Formularza oferty, odpowiedzialnego za realizację zamówienia z udokumentowaniem jego kwalifikacji /kserokopia umowy o pracę, świadectwo pracy, prawo jazdy itp./.

5. Wykaz sprzętu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do formularza oferty przewidzianego do realizacji zamówienia z udokumentowaniem jego posiadania (umowy: kupna, najmu, dzierżawy).

6. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień na świadczenie usług przewozu uczniów stanowiącym załącznik nr 4 do formularza oferty wraz z referencjami poprzednich zamawiających.

7. Oświadczenie o posiadaniu transportu załącznik nr 5.

8. Oświadczenie dotyczące dozoru nad dziećmi załącznik nr 6.

9. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7.

10. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 8.

11. Dowód wpłacenia /wniesienia/ wadium.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl.

Opłata:

Warunki i sposób płatności:

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2006 godzina 09:45.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.11.2006, godzina 10:00, Urząd Gminy w Opatówku, pl. Wolności 14, pokój nr 15.

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 26.09.2006.

 

 

                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                          Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

 

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch