MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

FORMULARZ ZP-303

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Rodzaj zamówienia: Usługi

 

Publikacja obowiązkowa

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Gmina Opatówek

 

Adres pocztowy:

ul. Plac Wolności 14

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Opatówek

62-860

wielkopolskie

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Arkadiusz Łańduch, Halina Janiak

062 7618080, 7618454,

E-mail:

Fax:

przetargi@opatowek.pl

062 7618017

 

Adresy internetowe

Ogólny adres zamawiającego (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

 

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmioty działalności: Ogólne usługi publiczne

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie

 

CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

Nie

 

Numer ogłoszenia w spisie BZP:

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

61824.56 EUR

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

(c) Usługi

Kategoria usług: 60

Główne miejsce świadczenia usług:

Teren gminy Opatówek

 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

 

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)

Glówny przedmiot

60.11.31.00-4

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

07/12/2006

 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

2

 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe REMICO Piotr Kaźmierczak

 

Adres pocztowy

ul. Rogatka 6A

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Opatówek

62-860

wielkopolskie

 

E-mail:

Telefon:

Adres internetowy:

Fax:

 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

Cena wybranej oferty: 242782.48

 

Oferta z najniższą ceną: 242782.48

Oferta z najwyższą ceną: 246928.00

 

Waluta PLN

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Nie

 

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                          Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch