MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Gmina Opatówek, z siedzibą: 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14

tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, 76-18-080

fax. (0-62) 76-18-017

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego długoterminowego

w wysokości 670.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie

inwestycji realizowanych przez Gminę Opatówek w 2006 roku.

 

Termin realizacji zamówienia: w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Opatówku,
Plac Wolności 14, pokój nr 7 w godz. 800 - 1500.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

1.       Krzysztof Matusiak - tel. (0-62) 76-18-179, 76-18-080, 76-18-453, 76-18-454 wew. 58 - sprawy formalne.

2.       Beata Berezowska - tel. j. w. - sprawy formalne.

3.       Helena Filipiak - tel. j. w. wew. 39 - sprawy merytoryczne.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14, pokój nr 13 w godz. 800-1500.
Termin składania ofert upływa dnia 4 grudnia 2006 roku o godz. 945. Otwarcie ofert nastąpi dnia
4 grudnia 2006 roku o godz. 1000 w pokoju nr 15.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

-          oprocentowanie kredytu tj. wysokość marży ryzyka kredytowego banku rozumiana jako marża własna banku dodawana do wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M - waga 80%,

-          rodzaj i wysokość pobieranych prowizji - waga 20%.

 

Zamawiający:

-          nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych,

-          nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

-          nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Adres strony internetowej na której znajduje się SIWZ - www.bip.opatowek.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym
i spełniający niżej podane warunki:

-          wymogi zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-          wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf