MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Zarządzenie Nr 17/2008

Wójta Gminy Opatówek

z dnia 30 maja 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placu Zabaw KRAINA MARZEŃ

przy Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii

"Słoneczko" GOPS w Opatówku

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam Regulamin Placu Zabaw KRAINA MARZEŃ przy Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii "Słoneczko" GOPS w Opatówku ul. Poprzeczna 2 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 

Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy przy wejściu do obiektu

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega wykonaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Opatówku

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2008r.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 


 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 17/2008

Wójta Gminy Opatówek

z dnia 30 maja 2008 roku

 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW KRAINA MARZEŃ

 

przy Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii

"Słoneczko" GOPS w Opatówku ul. Poprzeczna 2

 

 

1.       Plac zabaw jest obiektem Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii "Słoneczko" Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku.

2.       Jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.

3.       Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci od lat 3 do lat 13.

4.       Z placu zabaw korzystają przede wszystkim dzieci:

a)       w godz. 8:00 - 13:00 uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Opatówku

b)       w godz. 13:00 - 18:00 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii "Słoneczko" w Opatówku oraz dzieci mieszkańców z terenu Gminy Opatówek.

5.       Z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką dorosłych

6.       Dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Opatówku mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieką wychowawców.

7.       Dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii "Słoneczko" w Opatówku mogą korzystać z placu zabaw włącznie pod opieką wychowawcy Świetlicy.

8.       Dzieci z gminy Opatówek oraz pozostałe mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.

9.       Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun/wychowawca dziecka.

10.   Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

11.   Wychowawcy/rodzice/ opiekunowie dzieci zobowiązani są do odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

12.   Na terenie placu zabaw zabrania się:

a)       przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających

b)       wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

c)       palenia papierosów

d)       niszczenia sprzętu i urządzeń

e)       zaśmiecania terenu

f)         wprowadzania zwierząt

g)       wchodzenia na dach i górne elementy konstrukcji obiektów

h)       korzystania z huśtawek i ważek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce

i)         gier zespołowych np. w piłkę i jazdy na rowerach oraz hulajnogach.

13.   Osoby korzystające z placu zabaw powinny stosować się do poleceń: Kierownika Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii "Słoneczko", Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku i Dyrektora Przedszkola Publicznego w Opatówku.

14.   Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

15.   Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.

16.   Skargi i wnioski można składać bezpośrednio w Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii "Słoneczko" lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku.

17.   Regulamin placu zabaw zatwierdził Wójt Gminy Opatówek.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się prosimy o przestrzeganie w)w punktów

 

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY

 


 

Administratorem Placu Zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest:

1.       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Opatówek ul. Plac Wolności 14
tel. (0-62) 76-18-425, (0-62) 76-18-143

2.       Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii "Słoneczko"
Opatówek, ul. Poprzeczna 2, tel. (0-62) 76-18-026

 

TELEFONY ALARMOWE:

1.       Policja tel. 997

2.       Posterunek Policji Opatówek tel. (0-62) 76-19-997

3.       Pogotowie Ratunkowe tel. 999

4.       Ogólny - pomoc tel. 112

5.       Straż Pożarna tel. 998