MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Zarządzenie Nr 20/2008

Wójta Gminy Opatówek

z dnia 30 maja 2008 roku

 

w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego

przy Urzędzie Gminy w Opatówku

 

Na podstawie art. 27 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Likwiduje się z dniem 30 września 2008 roku Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Opatówku zwane dalej "Gospodarstwem".

 

§ 2

 

Dniem rozpoczęcia procesu likwidacji Gospodarstwa jest dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Likwidatorem Gospodarstwa wyznaczam Marię Kołakowska- Marciniak.

 

§ 4

 

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1.       sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i planu finansowego likwidacji;

2.       sporządzenie harmonogramu likwidacji;

3.       zawiadomienie banku obsługującego działalność Gospodarstwa o otwarciu likwidacji;

4.       zawiadomienie kontrahentów Gospodarstwa o likwidacji;

5.       sporządzenie sprawozdania finansowego;

6.       przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów;

7.       przekazanie spraw zakończonych do Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Opatówku, a spraw niezakończonych odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy w Opatówku;

8.       rozwiązanie stosunków pracy z pracownikami Gospodarstwa;

9.       przygotowanie sprawozdania końcowego z likwidacji i bilansu zamknięcia likwidacji;

10.   dokonanie niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności Gospodarstwa, w szczególności podjęcia czynności wymaganych do wyrejestrowania
Gospodarstwa z:

a)       Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej- REGON,

b)       ewidencji i identyfikacji podatników i płatników- NIP,

c)       rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

11.   wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z likwidacją Gospodarstwa.

 

§ 5

 

W okresie likwidacji Gospodarstwo:

1.       używa pieczątki "Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Opatówku w likwidacji";

2.       korzysta z rachunków bankowych Gospodarstwa.

 

§ 6

 

1.       Składniki majątkowe będące w użytkowaniu Gospodarstwa stają się składnikami majątkowymi Gminy Opatówek.

2.       Przejęcie składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

§ 7

 

Rachunki bankowe i księgi rachunkowe Gospodarstwa zamyka się z dniem 30 września 2008 r.

 

§ 8

 

Należności i zobowiązania Gospodarstwa według stanu na dzień 30 września 2008 roku stają się należnościami i zobowiązaniami Gminy Opatówek.

 

§ 9

 

Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych, w zakresie nie podlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez Wójta Gminy Opatówek.

 

§ 10

 

Termin zakończenia działalności Likwidatora wyznacza się na dzień 31grudnia 2008 roku.

 

§ 11

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 roku.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki