MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

gminy Opatówek w roku szkolnym 2008/2009

 

W dniu 30 października 2009 roku na sesji Rady Gminy Opatówek została przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek w roku szkolnym 2008/2009. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz. 458 z dnia 7 kwietnia 2009 r.) wprowadziła w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) następujące zmiany:

- w art. 5a dodano ust. 4 w brzmieniu:

"4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (...) w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego."

 

W imieniu Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek przedstawił Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic (pełny tekst informacji znajduje się w pliku do pobrania poniżej).

 

Plik do pobrania: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek w roku szkolnym 2008/2009

 

Na zakończenie wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji zadań oświatowych w gminie Opatówek zostały złożone podziękowania za ich trud, zaangażowanie i pracę na rzecz szkół i przedszkola.

Szczególne podziękowania złożono:

-          dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pracownikom szkół i przedszkola;

-          dyrekcji i pracownikom Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół;

-          rodzicom działającym w trójkach klasowych, w radzie rodziców i wszystkim wspierającym szkoły i przedszkole;

-          także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom, stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz oświaty lub współpracującym ze szkołami i przedszkolem, a także wielu osobom - przyjaciołom oświaty, którzy w różny sposób wspierali placówki poprzez swoją działalność, pracę oraz przekazywanie środków finansowych.

 

Dzięki tej współpracy szkoły i przedszkole pełniły niejednokrotnie obok zadań oświatowych i wychowawczych także zadania kulturalne, środowiskowe, były miejscem spotkań, zabaw, rozrywki - były po prostu przyjazne dla uczniów i miejscowości, w których są położone.

 

Osobne podziękowania zostały złożone dla całej Rady Gminy Opatówek, dla Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdowia na czele z Panem Przewodniczącym Stanisławem Kusiem za bardzo poważne podejście do zadań oświatowych.

 

Przepraszamy za niedociągnięcia i mamy nadzieję na ciągłe podnoszenie jakości nauczania w gminnych placówkach oświatowych. Realizacja zadań oświatowych dla władz samorządowych jest bowiem jednym z kilku najważniejszych zadań realizowanych przez samorząd gminy Opatówek.