MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Środowiska


Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko - Więcej...



Wykaz kart informacyjnych o środowisku (Urząd Gminy w Opatówku) - Więcej...

Wykaz kart informacyjnych o środowisku (Urząd Miejski Gminy Opatówek) - Więcej...



Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatówek - Pobierz



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Więcej...



Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie na terenie gminy Opatówek działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - Pobierz



Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Opatówek - Pobierz



Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Pobierz